Regulamin korzystania ze zbiorów
Regulamin korzystania ze sprzętu

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Międzyrzeczu zwanej dalej Biblioteką, w skład której wchodzą:
a) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych
b) Oddział dla Dzieci
c) Filia Biblioteczna w Bukowcu
d) Filia Biblioteczna w Kaławie
e) Filia Biblioteczna w Kursku
2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
a) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85 poz. 539
z późn. zm.),
2. Dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury ul. Konstytucji 3 Maja 30
w Międzyrzeczu,
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mokmiedzyrzecz.pl
lub telefonując pod numer: 95/741 18 02.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest przepis prawa: Ustawa
z dn.27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2) oraz art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli świadczenie usług.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych
z korzystaniem ze zbiorów i usług biblioteki.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz jej usług będzie niemożliwe.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu realizacji celów określonych w pkt. 4 klauzuli informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
7. Administrator Pana/Pani dane osobowe może udostępnić innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych do odbioru Pana/Pani danych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 2.
PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Zbiory Biblioteki udostępnia się:
a) poza Bibliotekę we wszystkich działach Biblioteki,
b) na miejscu (prezencyjnie) w czytelni,
c) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne,
3. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
4. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych Czytelników lub bibliotekarzy,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i dezorganizują pracę bibliotekarzy.
5. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów i zwierząt.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Prawo korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w Bibliotece, wystawionej po:
a) okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) okazaniu karty pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej),
c) wypełnieniu karty zapisu, zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
d) potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
2. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego Czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz ważna legitymacja szkolna.
3. Czytelnik podczas korzystania z usług Biblioteki powinien każdorazowo posługiwać się kartą biblioteczną.
4. Za wydanie karty bibliotecznej Biblioteka nie pobiera opłat.
5. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy zgłosić w Bibliotece.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
7. Przy wydaniu kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w Cenniku opłat
i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
8. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych: (nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail, tel.).
10. Podanie adresu e-mail przez Czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę monitów .
11. Czytelnik przychodzący do Biblioteki zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza (Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy).
12. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę Czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.
13. Po upływie 5 lat od chwili zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.
14. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie każdorazowo i indywidualnie podejmuje Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

§ 4.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie lub przez e-katalog), jeżeli nie są zarezerwowane przez innego Czytelnika.
3. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
4. Biblioteka może skrócić ustalony w ust. 1 termin zwrotu, jeżeli zbiory są szczególnie poszukiwane przez innych Czytelników.
5. Biblioteka wypożycza na zewnątrz 5 egzemplarzy czasopism na okres 7 dni,
z wyłączeniem numerów bieżących.
6. Bibliotekarz, na prośbę Czytelnika, udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5.
UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu. Zbiory udostępnia bibliotekarz.
2. Czytelnik korzystający ze zbiorów, z wyjątkiem bieżących numerów czasopism, powinien:
a) zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza z aktualna kartą biblioteczną
b) pozostawić wierzchnie okrycie w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
3. Materiały własne wnoszone do czytelni, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
4. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca udostępnione zbiory biblioteczne.
5. Za uszkodzenie zbiorów Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbioru na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

§ 6.
ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik Biblioteki ma prawo zamawiać i rezerwować zbiory biblioteczne u dyżurującego bibliotekarza w systemie elektronicznym za pomocą katalogu biblioteki online, zamieszczonego na stronie www.biblioteka-miedzyrzecz.pl
2. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych Czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu
2 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
3. Zamówień w Bibliotece można dokonać w godzinach otwarcia Biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, zwanej dalej
  w treści Regulaminu „Biblioteką”, zawartych w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów
  i Usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
 2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną .
 3. Udostępnianie sprzętu komputerowego poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru udostępnień na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości (wpis wykorzystywany jest do celów statystycznych i obejmuje: imię i nazwisko) i potwierdzony podpisem użytkownika.
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 60 minut z możliwością przedłużenia, za zgodą dyżurującego bibliotekarza, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
  i oprogramowania biurowego. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy
  w tworzeniu dokumentów. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji
  i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz lub informatyk obsługujący sieć biblioteczną uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione
  w Regulaminie.
 7. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko 1 osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
 8. Korzystanie z dostępu do sieci Internet i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 2. 
KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU

 1. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Wydzielone stanowiska komputerowe mogą być wykorzystane do przeglądania programów użytkowych i zbiorów multimedialnych na nośnikach elektronicznych oraz baz danych dostępnych w Bibliotece.
 3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki użytkownika.
 4. Wyniki pracy można wydrukować zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu stanowiącym załącznik do Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
  w Międzyrzeczu.
 5. Kończąc pracę przy komputerze, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez użytkownika dane zostaną usunięte.
 6. Na terenie Biblioteki można korzystać z sieci WI-FI po uzyskaniu hasła od bibliotekarza.
 7. Użytkownik opuszcza stanowisko komputerowe na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 3.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do:
  a) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  b) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
  c) korzystania z czytelni internetowej w celach rozrywkowych (gry, audycje itp.)
  d) kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
  e) zakładania własnych katalogów na dyskach,
  f) łamania zabezpieczeń systemu.
 3. Włączania i wyłączania sprzętu komputerowego, rozłączania kabli zasilających, zamieniania osprzętu (myszki) itp. czynności.
 4. Doprowadzania do rozprowadzania wirusów, robaków i koni trojańskich
 5. Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego
  i użytkowego.
 6. Spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy przy komputerze.
 7. Korzystania z sieci komputerowej z innego źródła na urządzeniach, które są własnością Biblioteki.

§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Szkody spowodowane używaniem własnego nośnika danych odpowiada użytkownik.
 3. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub materiałów. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
 4. Użytkownik Czytelni Internetowej ma obowiązek poinformować pracownika Biblioteki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać pracownikowi Biblioteki.
 5. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone
  w Regulaminie.
 6. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

                                                                                                                     Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania