RODO

RODO2020-11-27T15:40:35+01:00

Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury
ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: iod@mokmiedzyrzecz.pl lub tel. 95/741 18 02

Dane osobowe będą przetwarzane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w szczególności:

  1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:

– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  1. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,

– działaniami związanymi ze statutem MOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,

– prawo żądania od administratora usunięcia danych,

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,

– prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury)

Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

Przejdź do góry